Információk

Mire jó ez a honlap?
A honlap célja az önkéntesség területén a keresleti és kínálati oldal összekapcsolása, azaz hogy az önkénteskedni vágyók könnyen és gyorsan megtalálják a számukra legoptimálisabb lehetőségeket, a fogadó szervezetek kommunikálhassák önkéntes lehetőségeiket. Emellett a honlap folyamatos tájékoztatás nyújt az önkéntesség területét érintő friss információkról, hazai és nemzetközi aktualitásokról.

Önkéntesség?
A 2012-ben megalkotott Nemzeti Önkéntes Stratégia meghatározása szerint az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni választás és motiváció alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez más személy, személyek vagy a közösség javát szolgálva.
Az önkéntesség tehát sajátos értéket hordoz magában, amely megkülönbözteti a fizetett munkától. Önmagában jó és értékes, egy olyan tevékenység, amely lehetőséget ad arra, hogy a társadalom tagjai aktív szerepet vállaljanak a közösségekben – ismeretleneken segítve -, mely tevékenység egyidejűleg hasznos a segítségre szorulóknak és az önkéntes tevékenységet végzőknek is.
Az önkéntes tevékenység olyan humán erőforrás, amely egyrészt hozzájárul társadalmunk erkölcsi, szociális, kulturális fejlődéséhez, másrészt a gazdaság – nemzeti jövedelemben mérhető – erősödéséhez.

De mire jó az önkéntesség?
Az önkéntesség a társadalmi kohézió és szolidaritás egyik legfontosabb építő ereje. Hozzájárul a demokrácia fejlődéséhez, az önkéntesen végzett tevékenység és segítés a polgári szerepvállalás aktív kifejezése.
Az önkéntesség fontos lépcsőfok a felnőtté válás folyamatában, munkatapasztalat és kapcsolati tőkeszerzésben. Az önkéntesség során a fiatalok kipróbálhatnak különféle társadalmi szerepeket, és megerősödik a saját tetteikért való felelősségvállalás. Az önkéntesség segíti a társadalmi részvételt, így kifejezésre juthat az állampolgári elköteleződés, növeli az önbizalmat, erősíti a kölcsönösséget, segíti az integrációt. Az önkéntesség nyitottabbá és rugalmasabbá tesz, ami segíti az előítéletek megszűnését. Az önkéntességnek rendkívüli szerepe lehet a kompetenciák fejlesztésében, a tapasztalatszerzésben akár egy pályakezdő fiatal, akár egy, a munkaerő-piacra hosszabb távollét után visszatérő kisgyermekes anyuka számára. Speciális segítséggel kiegészítve más hátrányos helyzetű munkavállaló munkaerő-piaci (re)integrációjának is eszköze lehet az önkéntes segítő tevékenységbe történő bekapcsolódás. Emellett az önkéntesség azok számára is lehetőségeket rejt, akik nyugdíjas éveik alatt szeretnének tenni és szerepet vállalni a közösség érdekében.

Milyen szabályok érvényesek az önkéntes tevékenységre Magyarországon?
Az önkéntességnek nagyon sok formája van: a legapróbb, önként és érdek nélkül nyújtott segítségtől, a szervezett önkéntes akción történő részvételig, a szakmai tapasztalatszerzés céljából önként, nem a pénzügyi haszonszerzés céljából, hosszabb időn keresztül végzett tevékenység is lehet önkéntes tevékenység. Magyarországon jogszabályi szinten a közérdekű önkéntes tevékenység került szabályozásra annak érdekében, hogy az önkéntesség a közcélok elérése érdekében is mind hatékonyabban váljon mozgósíthatóvá.

Mi a közérdekű önkéntes tevékenység?
Az önkéntes segítés egyik lehetőségeként az un. közérdekű önkéntes tevékenység alapvető szabályait határozza meg a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló, 2005-ben elfogadott törvény. Megalkotásának célja az volt, hogy az önkéntesség, e jelentős társadalmi erőforrás a közcélok elérése érdekében is mind hatékonyabban mozgósíthatóvá váljon, és az önkéntesség e területének intézményesítésével, bizonyos kedvezmények és garanciák biztosításával ösztönözze az állampolgárok és szervezetek részvételét a társadalom előtt álló feladatok önkéntes segítő tevékenységgel történő megoldásában.
Közérdekű önkéntes tevékenységen egy adott fogadó szervezetnél a törvényben meghatározott tevékenységi körben – ellenszolgáltatás nélkül – végzett munkát értjük. Egyéb önkéntes tevékenység a törvény hatályán kívül is végezhető, szervezhető, ám a törvényben meghatározott juttatásokat a fogadó szervezet csak akkor nyújthatja járulékmentesen – az önkéntes számára pedig adómentes módon –, ha bejelentkezik a törvény hatálya alá, vagyis a közérdekű önkénteseket fogadó szervezetek nyilvántartásába.
A közérdekű önkénteseket fogadó szervezetek nyilvántartásáról bővebb információt (keresés a regisztrált szervezetek között, bejelentés módja, formája, szükséges űrlapok, stb.) a Civil Információs Portálon találhat (jobb oldalon lévő menüsor).

Mi a kapcsolat az önkéntesség és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás között?
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2011. január 1-jétől hatályba lépett módosítása alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT-ra) való jogosultság megállapításakor – amennyiben a jogosult a törvényben meghatározott feltételt nem tudja másképp teljesíteni – a jogosult által a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti nyilvántartásban szereplő fogadó szervezetnél végzett, közérdekű önkéntes tevékenységének időtartamát is figyelembe kell venni.
Az FHT-ra való jogosultság megszerzése érdekében végzett önkéntes tevékenységet csak a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény által meghatározott hatósági nyilvántartásába regisztrált szervezetek igazolhatnak. Az igazolás adattartalma is előírt.
Az FHT-ra való jogosultság megszerzése érdekében önkéntest fogadó szervezetek számára – az esetleges visszaéléseket elkerülendő – kötelező a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényben meghatározott hatósági regisztráció. A nyilvántartásba regisztrált szervezetek között itt kereshet.

Mi az iskolai közösségi szolgálat?
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek megfelelően az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, amelyet először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.
Az iskolai közösségi szolgálatról további információkat talál a Közösségi Szolgálat Portálon.

Az iskolai közösségi szolgálat önkéntes tevékenység?
Nem. 2013-ban volt a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény felülvizsgálata. Az új szabályozás elhatárolta a közérdekű önkéntes tevékenység fogalmától az iskolai közösségi szolgálat fogalmát. Az iskolai közösségi szolgálat az önkéntes tevékenység „előszobája” lehet.
A két fogalom különbségei terén a legfontosabb elem a motiváció, a tevékenység végzésére vonatkozó belső indíttatás kiemelése, hiszen az önkéntes tevékenység a személy szabad akaratából valósul meg, nincsen semmilyen külső kényszerhez kötve, és végzéséért sem várható el semmilyen anyagi előny vagy ellenszolgáltatás. A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, amelynek végzése során csak a tevékenység kiválasztásában valósulhat meg a szabad döntés, ugyanakkor az érettségi előfeltételeként nem érdek nélküli. A közösségi szolgálat lehet kötelező, mert ennek pedagógiai tartalma pontosan a szociális érzékenység erősítése. A közösségi szolgálat bevezető lépésnek tekinthető a valódi önkéntes tevékenység végzésének irányába, ezért szerepét nem szabad alábecsülni. A diák iskolai közösségi szolgálat során szerzett „jó” tapasztalatai, viszont megteremtik a lehetőségét annak, hogy akár közvetlenül az 50 órás kötelező szolgálat után, vagy később, az ifjú-, felnőttkori életében, belső motivációjától vezérelve, szabadon, önkéntes tevékenységekhez kapcsolódjék. Amennyiben ez megvalósul, az iskolai közösségi szolgálat elérte és megvalósította a pedagógiai célját.

Of ice fall gently to http://writemyessay4me.org/ the floor as I tie a bow on each shoe!